Ubezpieczenia dla szkół i placówek oświatowych

Published by admin on

ubezpieczenia dla szkół

Każdego dnia mamy do czynienia z różnego rodzaju wypadkami. Spotykamy je wszędzie i często sami nim ulegamy. Wypadkom ulegają również nasze dzieci i to w miejscach wydawałoby się bezpiecznych: w szkołach i innych placówkach oświatowych. Dyrektor szkoły powinien więc zadbać o bezpieczny i zdrowy pobyt swoich wychowanków i pracowników.

Szkoła ponosi odpowiedzialność za wypadki postronnych osób na jej terenie oraz za działania nauczycieli, albowiem do katalogu szkód objętych ubezpieczeniem należy zaliczyć również szkody wynikłe z braku właściwego nadzoru nad uczniami, w tym szkody wyrządzone przez uczniów. Gdy poszkodowany wystąpi z roszczeniem, a szkoła jest ubezpieczona, odszkodowanie wypłaca Towarzystwo Ubezpieczeniowe. W skład ubezpieczeń dla szkół i placówek oświatowych powinny wchodzić następujące ubezpieczenia:

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla szkół i nauczycieli,
  • Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych instytucjach,
  • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku.

Ubezpieczenie OC daje ochronę przed ewentualnymi roszczeniami i zapewnia zadośćuczynienie wyrządzonej szkody. Pełni także funkcję ochronną i zapewnia osobom odpowiedzialnym za wyrządzenie szkody pokrycie kosztów ochrony prawnej. Przedmiotem tego ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna nauczycieli, instruktorów za szkody na osobie lub w mieniu, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych. To bardzo ważne ubezpieczenie. Nauczyciel jest bowiem osobą, która współodpowiada za zdrowie oraz integralny rozwój osobowy swoich wychowanków. Pracownicy administracyjni szkoły oraz nauczyciele i wychowawcy nie są w stanie ponosić bezpośredniej odpowiedzialności za wszystkie zgromadzone w szkole dzieci. W przypadku chęci ubezpieczenia większej grupy nauczycieli lub instruktorów np. zatrudnionych w jednej placówce oświatowej możliwe jest zawarcie ubezpieczenia grupowego, którego zaletą jest znaczna zniżka składki przypadającej na poszczególne osoby objęte ubezpieczeniem.

Ubezpieczenie NNW skierowane jest do młodzieży szkolnej i pracowników placówek oświatowych. Ubezpieczającym jest zawsze szkoła, ale ochroną objęte są dzieci, nauczyciele oraz pozostali pracownicy placówki. Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem są uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia powodujące stały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Ubezpieczenie NNW gwarantuje ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas roku szkolnego oraz w okresie ferii i wakacji.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych pozwala uzyskać odszkodowanie za skutki pożaru, szkody powstałe na skutek uderzenia pioruna, eksplozji i upadku statku powietrznego. Ubezpieczenie może być rozszerzone także o skutki innych zdarzeń losowych np. huraganu, powodzi, uderzenia pojazdu, osunięcia się ziemi itp. Przedmiotem ubezpieczenia są budynki i budowle wraz z instalacjami, maszyny, aparaty i urządzenia, nakłady adaptacyjne, wyposażenie biur, sklepów i magazynów, środki obrotowe tj. surowce, materiały w przerobie, półfabrykaty, towary, opakowania i wyroby gotowe, nieruchomości osób trzecich, gotówka, rzeczy prywatne pracowników, niskocenne składniki majątku, oraz inne mienie przyjęte do ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku obejmuje ochroną szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem, rabunku a także koszty naprawy zniszczonych bądź uszkodzonych zabezpieczeń budynku. Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o ryzyka dodatkowe – ubezpieczenie wartości pieniężnych, ubezpieczenie mienia od wandalizmu oraz ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku zawierane jest w systemie pierwszego ryzyka. Suma ubezpieczenia powinna, więc odpowiadać co do wysokości szacowanej przez Ubezpieczonego maksymalnej stracie jaką może ponieść w związku z zaistnieniem zdarzenia objętego ochrona ubezpieczeniową.

Dyrekcja i nauczyciele szkoły zdają sobie sprawę z wielkiej odpowiedzialności, jaka ciąży na szkole, rozumie obawy rodziców o bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w szkole. Wiedzą, że mogą także odpowiadać przed organem prowadzącym, w związku z wystąpieniem tragicznych skutków wynikłych z braku odpowiedniego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów. Zakłady Ubezpieczeń problem ten rozwiązują, oferując szkołom odpowiednie ubezpieczenia. By dobrze wybrać ubezpieczenie, należy rozeznać dokładnie zagrożenia, które mogą spotkać uczniów konkretnej szkoły, oraz oczywiście wybrać najlepszą spośród wielu propozycji Towarzystw Ubezpieczeniowych ofertę.


0 Comments

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *